Phát triển bền vững > Cộng đồng xã hội

Cộng đồng xã hội

Với TSN, vận hành có trách nhiệm là tác động tích cực đến khu vực xung quanh

A. Kiểm soát tác động đến cộng đồng xã hội

Công ty tin rằng cộng đồng xã hội phải có lợi ích từ hoạt động vận hành của công ty. Hoạt động của TSN tác động tích cực đến cộng đồng dân cư địa phương bằng việc tạo ra công ăn việc làm, đóng thuế,ưu tiên các nhà thầu, cơ sở cung cấp sở tại và hỗ trợ kế hoách phát triển tại địa phương. 

B. Hỗ trợ phát triển

Sự hiện diện của TSN sẽ hỗ trợ phát triển một phần hoạt động kinh tế. Khi bắt đầu dự án, công ty luôn luôn cố gắng chia sẻ, tìm kiếm những cơ hội với các tổ chức, cá nhân tại địa phương nơi đặt dự án, ví dụ bằng cách ưu tiên mua sắm vật tư.

C. Lực lượng lao động và các nhà cung cấp

Công ty đề ra mục tiêu sử dụng nguồn lao động tại chỗ và hợp đồng dài hạn với những người công nhân tại địa phương đó; Tại các nhà máy của TSN, hầu hết người lao động là người địa phương. Ngoài ra, chúng tôi khuyến khích việc mua sắm từ các cơ sở xung quanh nếu có thể, ví dụ, hầu hết các phụ kiện kỹ thuật máy móc đều được mua trong khu vực.