Phát triển bền vững > Môi trường

Môi trường

TSN kiểm soát có hệ thống các tác động đến môi trường

Trong quá trình hoạt động, công ty luôn đặt mục tiêu kiểm soát và phát hiện ra các tác động đến môi trường xung quanh và cộng đồng dân cư. Thực hiện cam kết đó, TSN nghiêm túc tuân thủ các quy định, luật về môi trường hiện tại và các quy định được ban hành trong tương lai. Ngoài ra, TSN cũng tham khảo và áp dụng các quy định đối với các yếu tố như sau:

A. Hiệu quả năng lượng

Tăng hiệu quả năng lượng giúp giảm thiểu tác động đến môi trường, bao gồm khí thải nhà kính và các loại khí phát thải khác. Bên cạnh đó, lợi ích kinh tế để giảm sử dụng năng lượng là rất lớn.
Trong quá trình hoạt động, công ty đặt ra cho các bộ phận liên quan theo dõi lượng sử dụng năng lượng của từng đơn vị và hoạch tính vào trong kế hoạch kinh doanh, theo đó, phân tích, đánh giá và khuyến khích áp dụng các công nghệ, hệ thống quản trị nhằm hiện thực hóa. B. Nước

Kiểm soát nguồn nước là một trong những thách thức trong tương lai sắp tới. Hoạt động của công ty đã, đang và sẽ phải đối mặt với một lượng nước thải lớn từ rác hàng ngày. Điều này là một vấn đề lớn, đặc biệt đến từ một nước có khí hậu nhiệt đới như Việt Nam.
Công ty theo dõi những rủi ro, tìm kiếm các cơ hội để giải quyết vấn đề xả nước thải và các tác động, áp lực dài hạn lên xã hội và môi trường. 
  

C. Khí thải

Ô nhiễm không khí là yếu tố chính tác động đến sức khỏe, đặc biệt tại các địa phương có lượng phát thải lớn. Một số khí thải dưới tác động của ánh sáng mặt trời và các tác động khác chuyển hóa thành chất ô nhiễm mới gây ô nhiễm thứ cấp cho môi trường xung quanh.
Hầu hết nguồn phát khí thải từ hoạt động vận hành của TSN đến từ rác, tiêu thụ nhiên liệu của xe, quá trình xử lý rác. Tại các nhà máy xử lý, công ty kiểm soát và xử lý khí phát thải một cách có hệ thống, xây dựng các kế hoạch đáp ứng các tiêu chuẩn kèm theo và đặt mục tiêu giảm thiếu tối đa các tác động. Bên cạnh đó, công ty cũng theo dõi lượng phát thải vào không khí và kiểm tra chất lượng không khí xung quanh so sánh với các mục tiêu đề ra.