Giới thiệu > Chiến lược phát triển > Vận hành hiệu quả

Vận hành hiệu quả

Tổ chức vận hành an toàn, ổn định và tuân thủ

TSN ưu tiên yếu tố an toàn và ổn định của hệ thống vận hành, nhằm bảo vệ người lao động và môi trường sống xung quanh. Từ đó, giữ vững các giá trị cốt lõi và quyền hoạt động của TSN trong lĩnh vực xử lý rác.

Kiểm soát chi phí

TSN kiểm soát chặt chẽ các chi phí bao gồm cố định và bất định nhằm đánh giá các quy trình, giữ vững trong khoảng được đề ra. Việc quản lý chi phí này giúp đảm bảo lợi nhuận và tăng trưởng.

Chuỗi giá trị

TSN tìm các giải pháp thực hiện một chuỗi giá trị hoàn thiện. Kinh nghiệm thực tiễn trải qua nhiều dự án giúp TSN hiểu được tầm quan trọng việc một chuỗi giá trị hoàn thiện có tác động lên các mục tiêu và kết quả.