Giới thiệu > Tóm tắt về TSN > Ban Tổng Giám Đốc > Ông Ngô Đức Thắng

Ông Ngô Đức Thắng

Phó Tổng Giám Đốc

Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

Phó Tổng Giám Đốc Ngô Đức Thắng được đào tạo quản trị kinh doanh tại Vương Quốc Anh, trực tiếp phụ trách Phòng Dự án và Các Dự án Đầu tư, chỉ đạo các chiến lược phát triển và chính sách đầu tư của Công ty. Các trách nhiệm chính được cụ thể như sau:

- Trực tiếp điều hành Bộ phận Đầu tư, Dự án
- Toàn quyền quản lý các dự án đầu tư
- Đại diện Công ty làm việc với các nhà đầu tư và quan hệ đối ngoại
- Triển khai các chính sách phát triển, thiết lập, cải thiện các phương thức đầu tư chính sách nhằm tăng lợi nhuận và quản trị rủi ro. 
- Theo dõi, đánh giá các chỉ số hoạt động đầu tư
- Tìm kiếm các chiến lược quản lý hiệu quả cao