Công nghệ > Xử lý môi trường

Xử lý môi trường

Khí thải

Xử lý khí thải đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường là nhân tố đặc biệt quan trọng, quyết định đến thành công của toàn bộ hệ thống vận hành. Rác không thể tái chế được sẽ được đốt triệt để. Xuyên suốt quá trình này, nhiều loại khí độc hại sẽ phát sinh, do vậy, TSN đã thiết kế và chế tạo hệ thống xử lý khí (APS) được kết nốt trực tiếp với hệ thống lò đốt.


Nước rỉ rác


Tại các hầm ủ, nước rỉ rác được tập trung và chuyển đến bể xử lý 2 ngăn bằng các mương kín nhằm lọc các vật chất hữu cơ trôi nổi. Tùy vào từng điều kiện, phương thức xử lý chủ yếu là phun hoàn lưu lại trên các bề mặt khối hữu cơ trong các hầm ủ có độ ẩm thấp (<45%), các tập đoàn vi sinh vật sẽ phân hủy các vật chất hữu cơ tồn tại trong nước rỉ rác.